Ülkemizde Özel Güvenliğin Kırk Yıllık Macerası!

Özel Araştırma: Ülkemizde 2495 Sayılı Kanunla 1981 Yılında Başlayan Özel Güvenlik Macerası…

Ülkemizde Özel Güvenliğin Kırk Yıllık Serüveni

Özel Güvenlik 2004 Yılında Çıkarılan 51888 Sayılı Yasa İle Yeni Bir Yapıya Kavuştu. Özel Güvenliğin Kırk Yıllık Serüvenini Bolat ANKARALI İle Konuştuk.

Ülkemizde Özel Güvenliğin Kırk Yıllık Macerası!

Özel Güvenlik Ülkemize 2495 sayılı kanunun 1981 yılında kabul edilmesi ile başladı 2000 yılların başında Özel Güvenlik Sektöründe yaşanan kargaşalar üzerine 2004 yılında 5188 Sayılı Yasa İle Özel Güvenlik Sektörü yeni bir siteme kavuştu. Hayatımıza Özel Güvenlik Şirketleri ve Özel Güvenlik Eğim Kurumları girdi.

Şimdi Özel Güvenliğin kırk yıllık macerasını Özel Güvenlik görevlileri açışından değerlendireceğiz. konuğumuz Konun Uzmanı AGEHİD (Akdeniz Özel Güvenlik Hizmetleri Derneği) Onursal Başkanı, Eski TÖGÜF ( Tüm Özel Güvenlik Dernekleri Federasyonu) Eski Genel Sekreteri Güvenlik-İş Sendikasının Kurucusu ve Eski Genel Başkanı Bolat ANKARALI.

Güvenliğin Sesi Haber

Kırk Yılda Özel Güvenlik Görevlileri Açısından Neler Değişti.

Ülkemizde Özel Güvenliğin Kırk Yıllık Macerası!

Sayın Ankaralı Özel Güvenliğin Hayatımıza girişinden bu güne kırk yıl geçti, Özel Güvenlik Alanında bugüne kadar Çalışanlar açısından neler değişti.

Özel Güvenlik Hayatımıza 22.07.1981 Yılında 2495 Sayılı Yasa ile Girdi. 2495 sayılı kanunun Amacı: “Milli ekonomiye veya Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı bulunan,   kısmen veya tamamen yıkılmaları, hasara uğratılmaları veya geçici bir zaman için dahi olsa çalışmadan alıkonulmaları, ülke güvenliği, ülke ekonomisi veya toplum   hayatı bakımından olumsuz neticeler yaratacak, kamuya veya özel kişilere ait kurum ve kuruluşların sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma burada bulunanların zorla işten alıkoyma, sağlıklarını ve vücut bütünlüklerini tehdit ve tehlikelere karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması, yurt dışına giriş çıkış yapılan yerlerde giriş ve çıkışa yarayan belgelerin kontrolü ile giriş çıkış işlemlerinin yapılması, aranan ve giriş çıkışı yasaklananların resmi güvenlik görevlilerine tesliminin sağlanmasıdır.”  Şeklinde tanımlanmıştır.

Bu da göstermiştir ki 2495 sayılı Kanunla Özel Güvenlik Görevlilerine Önemli bir Görev atfedilmiştir. Burada Bazı Özel Sektör Kurum ve Kuruluşların Kendi Bünyelerinde Oluşturacakları Özel Güvenlik Teşkilatları ile Kendi Güvenliklerinin Sağlanması amaçlanmıştır.

10.06.2004 yılında Yürürlüğe giren 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun birinci maddesinde ise Kanunun amacı; “MADDE 1. – Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

MADDE 2. – Bu Kanun, özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin hususları kapsar.” Şeklinde Açıklanmıştır.

Eğitim, Yenileme Eğitimi ve Sınav Zorunluluğu

Ülkemizde Özel Güvenliğin Kırk Yıllık Macerası!

5188 sayılı Kanunun getirdiği en büyük yenilik Özel Güvenlik Görevi Olmak İçin belirli kıstasların getirilmesi idi. Örneğin Özel Güvenlik Görevlisi Olmak isteyenlere 100 saatlik Temel Eğitim ve 20 saatlik silah eğitimi zorunluluğu getirildi. Böylelikle Silahlı Özel Güvenlik ve Silahsız olarak ayrılmış oldu. Yine Bu Kanunun bir başka yeniliği ise Bazı yerlerde Silahsız Özel güvenlik görevlisi çalıştırılması zorunluluğu idi. Yine Bir başka düzenleme ise; Eğitimlerin sonunda Sertifika almak ve Sınava girmek bu sınavlarda başarı sağlayarak EGM tarafın verilen Kimlik kartına sahip olmaktı. Artık Özel Güvenlik görevlileri Silahlı veya silahsız kimlik kartı olmadan çalışamayacaklardı. Bu aşamada 2495 Sayılı Yasa ile Kadroda olan Özel Güvenlik Görevlilerine ise eğitim almadan kimlikleri 5188 sayılı yasaya göre yenilendi. “MADDE 12. – Özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik kartı verilir. Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir. Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkileri kullanamazlar.”

Fakat 5188 sayılı kanunla getirilen başka bir uygulama ise; Özel Güvenlik görevlilerinin 5 yılda bir 60 saatlik yenileme eğitimi alması zorunluğu getirilmesi idi. Fakat işin ilginç yanı Sınavda Başarı zorunluluğu yoktu sadece sınava girmiş olmak yeterli olmasıydı. Hiçbir meslekte yenileme sınavı yokken maalesef bizim 188 sayılı yasamızda bu getirildi.

Bunun amacı Özel Güvenlik Eğitim Şirketlerinin para kazanması ve Kamuya ödenecek yenileme harcı ve sınav harcı idi maalesef Özel Güvenlik Görevlileri bu noktada altın yumurtlayan tavuk olarak görüldü. 5 yılda bir yenileme eğitimi alacalar, Eğitim şirketlerine para ödeyecekler ve Devlete harç ödeyecekler. Siz Hiçbir Öğretmene veya diğer meslek erbabına beni 5 yılda bir test edeyim deniliyor mu? Yok Bu uygulama Sadece Özel Güvenlik Görevlileri için geçerli.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yenileme Eğitim ve Sınavları Acil Kaldırılmalı

Şunu Özellikle belirtmek İsterim ki; 5188 Sayılı Kanunun Özel Güvenlik Görevlileri açısında Yenileme Eğitimlerinin kaldırılıp alan eğitimlerinin verilmesi ve bunlarında ücretlerinin de Çalıştıkları kurum, kuruluş ve Özel Güvenlik Şirketlerinde karşılanmasını mücadelesini veren biri olarak bugün Özel Güvenlik Sendikalarının bu konu hiçbir mücadelede bulunmamalarını hayretle izliyorum. Bu haksızlık karşısında susmalarını ise aman ben sesimi çıkarmayayım aidatımı alayım keyfime bakayım mantığıdır. halbuki sendikacılık bir Hak arama ve mücadeledir. 

Şahsım olarak Özel Güvenlik Yenileme Eğitimlerinin ve Sınavlarını kaldırılarak alan eğitimlerine geçilmesi mücadelesini sürdürmeye ve savunmaya devam edeceğim.

5188 Sayılı Kanun Önce Serbest Ekonomi Koşullarına Göre düzenlendi…

Ülkemizde Özel Güvenliğin Kırk Yıllık Macerası!

2495 sayılı Kanun ve 5188 sayılı kanunlar incelendiğinde; 2495 Sayılı Yasa Bazı Kurum ve kuruluşlarında sadece kendi bünyelerinde faaliyet göstermek üzere;  Özel Holdingler ile Kamuya ait KİT’lere Özel Güvenlik Teşkilatı kurma izni verdi. Fakat 5188 sayılı kanun; Özel Güvenlik Şirketlerinin kurulmasına izin vererek Özel Güvenlik Hizmetlerinin Taşeron Özel Güvenlik Şirketleri Kanalıyla yapılması imkanını sağladı.

“MADDE 3. – Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın, vali tarafından özel güvenlik izni verilebilir.

Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine mani değildir.

Böylelikle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanlar açısından ikili bir sistem oluştu. Bir çok Kamu Kurum, Kuruluşları, Belediyeler  ve KİT 2495 sayılı Kanuna Göre Çalışanlar Memur Statüsünde çalışırken; 5188 sayılı kanunla’ da aynı pozisyonlarını koruyarak Kamu Kurumları Bünyesinde Memur statüsünde Çalışmaya başladı. Kamu Kurum ve Kuruluşları 4734 Sayılı Kamu İhale kanunu Çerçevesinde Taşeron Güvenlik Şirketlerinden Hizmet almaya başladılar. Taşeron Sistemi’ de Kavramı Özel Güvenliğe 5188 sayılı yasa ile girmiş oldu.

2018 Yılında Yapılan Düzenleme İle Kamuda Taşeron Kaldırıldı

Ülkemizde Özel Güvenliğin Kırk Yıllık Macerası!

2018 Yılında Kamuda Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerinin kadroya geçmelerini,  yine bu sektöre gönül vermiş ve Özel Güvenlik Görevlileri için büyük mücadeleler vermiş biri olarak Özel Güvelik Görevlilerinin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz:

Bu çalışmalar Yapılırken ben Güvenlik-İş Sendikasının Genel Başkanı idim O zamanlar Taşeronda çalışanların kadroya geçme çalışmaları konuşulurken; Gündeme Özel Güvenlik Görevlilerinin Memur statüsüne geçirilmesi dillendirilmekte idi. Basına yaptığım açıklamada, Sendikanın Kapanması Pahasına da olsa bu çalışmayı desteklemek ve bu uğurda çalışacağımı söyledim. Sendikadan ayrıldıktan sonra gördüm ki Kurucusu olduğum Güvenlik-İş Sendikasını yönetenler tam bir politika değişiği ile Özel Güvenlik İşçidir İşçi Kalacak diye söylemlerle bugünkü ucube durumun ortaya çıkmasına sebep oldular. O gün dedim ki Özel Güvenlikler İşçi Olsa da İşkolları Değişeceği için Güvenlik Sendikalarına üye olamayacaklar, Özel Güvenlik Görevlileri Memur statüsünde olması gerektiğini savundum. Fakat maalesef Özel Güvenlik Görevlilerinin hakkını savunmak üzere kurduğumuz Güvenlik-İş Sendikası yönetimi sürekli üyeleri ve Özel Güvenlik Görevlilerini Kandırarak Yok içişleri Bakanıyla görüştük Özel Güvenliklerin işkolu değişmeyecek yalanların arkasına sığındılar. Yine o gün dedim ki Türkiyede  Sendikacılık İşyerlerine göre sınıflandırılmıştır. Bu noktada 6356 sayılı kanunun komple değişip Meslek sendikacılığına geçmek gerektiğini sürekli bulunduğum ortamlarda açıkladım. Fakat maalesef olmadı. Ama Sendikalar yalanla dolanla üyelerini kandırmaya devam ettiler hatta bazı Milletvekillerine kanun tekili verdirip resimlerini sosyal medyada paylaştılar. Bunun olmayacağını bile bile yalanlara devam ettiler. Bugün gelinen noktaya baktığımızda birçok Güvenlik Sendikası baraj altına indi bir çoğu ‘da üyelerinin yüzde  sekseni kaybetti.

 5188 Sayılı Yasa Özel Güvenlik Görevlilerinin Sorunlarını Çözdü mü?

Ülkemizde Özel Güvenliğin Kırk Yıllık Macerası!

Maalesef iyi niyetle çıkarılmış olan bu kanun öncesinde ki kanun getirdiği birçok imkanı sağlayamadı. Örnek vermek gerekirse; 5188 Sayılı Kanunda Getirilen Özel Güvenlik  Mali Sorumluluk Sigortası “MADDE 21. – Özel hukuk kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Özel güvenlik malî sorumluluk sigortasına ilişkin esas ve usuller Hazine Müsteşarlığınca belirlenir.

Bu maddede öngörülen özel güvenlik malî sorumluluk sigortası, Türkiye’de ilgili branşta çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılır. Bu sigorta şirketleri özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe uymayan sigorta şirketlerine Hazine Müsteşarlığınca sekizmilyar lira idarî para cezası verilir. Bu para cezasının tahsilinde ve cezaya itiraz usulünde 20 nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.”  Zorunluluğu getirilmiştir. Fakat bu sistem çalışmamıştır. Halbuki 2495 sayılı kanunda bu konu Özel güvenlik teşkilatı personelinin, bu Kanunda belirtilen görevlerinden dolayı yaralanma, sakatlanma veya ölmeleri halinde,2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ile bu Kanuna ilişkin yönetmelikte gösterilen  esas, ölçü ve usule göre ilgili kuruluş tarafından nakdi tazminat ödenir ve bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumunca aylık bağlanır. 

 Ancak, personelin tabi olduğu mevzuatta, toplusözleşme veya hizmet akitlerinde güvenlik göreviyle ilgili olarak meydana gelebilecek yaralanma, sakatlanma ve  ölüm hallerinde tazminat ödenmesi öngörülmüş ise, mükerrer ödeme yapılmaz, miktarca yüksek olan ödenir.”  Şeklinde düzenlenmişken bu madde kaldırılmıştır. Bu güne kadar Özel Güvenlik Görevlileri Görevleri Esnasında yaralanma ve ölümlerde aldıkları tazminat olmamıştır. Halbuki 2495 sayılı yasadaki hükümler kalsa idi bu Özel Güvenlik Görevlilerinin yararına olacağını düşünüyorum.

2021 de Özel Güvenlik Görevlilerinin Mücadele etmesi gereken konular nelerdir

Size göre Öncelikle Özel Güvenlik Görevlilerinin Mücadele etmesi gereken konular nelerdir: Öncelikle Özel Güvelik Görevlileri açısı9ndan çözülmesi gereken konu;

1-Yenileme Eğitimleri, Yenile Sınavı ve  Kimlik yenileme harcının kaldırılmasıdır. 

2- Özel Güvenlik Görevlilerinin Görevleri Esnasında vefat etmeleri durumunda Şehitlik hakkının verilmesi,

3- Öncelikle 5188 sayılı yasanın 21. Maddesinin Özel Güvenlik Görevlileri açısından işlevsel bir konuma getirilmesi,

4- 6356 Sayılı Sendikalar kanununun yeniden düzenlenerek Meslek Sendikacılığına geçilmelidir. Bu uygulama birçok ülkede uygulanmaktadır. Bugün Özel Güvenlik Görevlisi kamuda çalışanların tamamı bölünerek başka işkollarına üye olmak zorunda bırakılmışlardır. Özel Güvenlik Görevlilerinin Sorunlarını Ancak Özel Güvenlikten anlayanlar çözer.

5- Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde TYP li olarak çalışanların devamlılıklarının sağlanması ve kadroya alınmaları.

6- KİT Çalışanlarının biran önce çalıştıkları Kitlere alınmaları Taşeron sisteminden çıkarılmaları gerekmektedir. 

Şunu İfade etmek isterim ki bu bir mücadele sürecidir. Özel Güvenlik Görevlilerinin daha birçok dile getirilmesi gereken sorunları vardır. Özel Güvenlik görevlisi kardeşlerimden ricam mücadeleyi sonuna kadar devam ettirmeleridir. Sizler Mücadeleye sizin haklarınızı savunacak yöneticilerle devam ettiğiniz müddetçe Özel Güvenlik Görevlileri kazanacaktır. Bu vesileyle 2021 yılının Ülkemize Barış, Huzur, Mutluluk Getirmesi temennisiyle,  Emeğin Kutsallığının tartışılmadığı Özel Güvenlik Görevlilerinin ve Tüm Emekçilerin sorunlarının çözüldüğü bir yıl diliyorum. Bizlerde Güvenliğin Sesi ailesi olarak bu temennilerinize katılıyor ve size çok teşekkür ediyoruz. Güvenliğin Sesi Özel Haber

Güvenliğin Sesi Haber

 

Please follow and like us:

2 thoughts on “Ülkemizde Özel Güvenliğin Kırk Yıllık Macerası!

  1. Ben Karabük üniversitesi Özel güvenlik ve koruma bölümünden mezun oldum ama hala iki yildir kendi bölimimde iş bulamadim neden derseniz kamuya girmek istiyorum ama kamuda öyle bir şartlar var ki ,bilmem kaç yıl tecrübe sahibi olucaksi bilmem kimlik kartını alali şukadar yıl geçmiş olucak bunlar bence çok saçma şartlar ben bu bölümden neden mezun oldum ozaman neden devlet böyle bir bölüm açti neden insanlar bu bölümü okuyor neden bukadar onca insanın emeğini çöpe attiriyorlar neden ne bir ayricaliğimiz var sertifika alanlardan nede herhangi bir başka farkliliğimiz var bu bölümden mezun olduğum için bana gülen insanlar var ya işin garibi onlarin gülmelerini hakli buluyorum onları haklı görmem de 51888 sayılı kanunun bana vermemiş olduğu yetkiler

    1. Çok Haklısınız Maalesef Ülkemizde bu tür uygulamalar her meslekte görülüyor. Özel Güvenlik ve Koruma Bölüm Mezunlarına En azından Kota verilmeli diye düşünüyoruz. Güvenliğin Sesi Olarak Bu konuyu araştırıp Gündeme getireceğiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir