Güvenliğin Kadro Değişikliğine Danıştay Dur Dedi!

Dağıtıcı kadrosuna geçen PTT Özel Güvenlik Görevlileri Hakkında Danıştay İDDK’dan İptal Kararı!

Güvenliğin Kadro Değişikliğine Danıştay Dur Dedi!

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, PTT’de Koruma ve Güvenlik görevlisi olarak çalışan davacının; Dağıtıcı kadrosuna geçirilmesi halinde 55 yaşında emekliliğe sevk edilmesinin hukuka uygun olmayacağı gerekçesiyle yönetmelik işlemini iptal etti!

Güvenliğin Kadro Değişikliğine Danıştay Dur Dedi!

PTT Merkez Müdürlüğü’nde Koruma ve Güvenlik görevlisi olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, dağıtıcı olarak atanmasına ilişkin işlemin dayanağı olan Posta ve Telefon Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine eklenen ”özel güvenlik hizmeti alımı” başlıklı geçici 2 nci maddesinin iptali için dava açılmıştır.

Danıştay İkinci Dairesince bakılan davada; koruma ve güvenlik hizmetlerinin özel güvenlik şirketlerinden hizmet alımı yapılmak suretiyle sağlanacak olması nedeniyle hizmet alımı yapılacak illerde atıl durumda kalacak Koruma ve Güvenlik görevlisi personelinin dağıtıcı kadrolarına geçirilmesine dayanak olan Yönetmelik hükmünde ve buna dayalı tesis edilen bireysel işlemde, hukuka ve hizmet gereklerine aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Son Kararı Verdi

Güvenliğin Kadro Değişikliğine Danıştay Dur Dedi!

İtiraz sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca incelenen dava; koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışan personelin 65 yaşında emekli olacaklarını ümit ederek mesleğe başladıkları, ilgililerin başlangıçta öngöremedikleri 55 yaşında emekliye sevk edilme durumuyla karşılaştıkları, davalı idarenin mevcut yasal düzenlemeler uyarınca bir çözüm üretmesi ve bu doğrultuda düzenleme yapması gerekirken, kurumda görev yapan koruma ve güvenlik görevlilerinin istekleri dışında 55 yaşında emekliye sevk edilmeleri gereken dağıtıcılığa atanmaları yolunda getirilen kuralda ve buna dayalı tesis edilen işlemde hukuki güvenlik ve haklı beklenti ilkelerine uyarlık görülmediği gerekçesiyle, Danıştay İkinci Dairesince alınan kararı yeni bir karar verilmek üzere bozulmuştur.

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararı

Güvenliğin Kadro Değişikliğine Danıştay Dur Dedi!

Dava konusu; Kırşehir PTT Merkez Müdürlüğü’nde Koruma ve Güvenlik görevlisi olarak görev yapmakta olan davacı tarafından; dağıtıcı olarak atanmasına ilişkin 02/05/2013 tarih ve 4792 Sayılı işlem ile bu işlemin dayanağı olan Posta ve Telefon Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine 12/04/2012 tarih ve 28262 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Yönetmelik ile eklenen ”özel güvenlik hizmeti alımı” başlıklı geçici 2. maddesinin iptali istenilmiştir.

Danıştay İkinci Dairesinin 09/11/2017 tarih ve E:2016/6661, K:2017/6860 Sayılı kararıyla; davalı idarenin bazı birimlerinde Koruma ve Güvenlik hizmetlerinin özel güvenlik şirketlerinden hizmet alımı yapılmak suretiyle sağlanacak olması nedeniyle; hizmet alımı yapılacak illerde atıl durumda kalacak koruma ve güvenlik görevlisi personelinin öğrenim durumuna göre davalı idarenin diğer hizmet alanlarında ihtiyaç duyulan birimlerin memur ve dağıtıcı ihtiyacının giderilmesini teminen, dört yıllık ve daha üst düzeyde öğrenim durumu olanların memur, diğerlerinin ise dağıtıcı pozisyonlarına re ‘sen atanmaları yolunda getirilen dava konusu Yönetmelik hükmünde ve buna dayalı tesis edilen bireysel işlemde, hukuka ve hizmet gereklerine aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı Danıştay 2. İdare Dairesinin Kararını Temyiz Ediyor

Güvenliğin Kadro Değişikliğine Danıştay Dur Dedi!

Davacı tarafından, Daire kararının geçmişte benzer konuda verilen yargı kararları ile çeliştiği, haklı beklentisi ve hukuki güvenlik ilkelerinin ihlal edildiği ileri sürülerek Danıştay 2. Dairesinin kararı temyiz edilmiştir. Konu Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunda Görüşülmüştür. Genel Kurulda Yapılan değerlendirmede;

Davalı İdare ise Savunmasında; Danıştay İkinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Davalı idare tarafından; Koruma ve Güvenlik hizmetlerinin hizmet satın alma yoluyla giderilmesi sonucu bu unvanlı personelin atıl kaldığı; Bu kapsamda koruma ve güvenlik görevlisi unvanlı personelden dört yıllık yüksekokul mezunu olanların memur statüsüne geçirildiği; Ancak bu şartı taşımayanların dağıtıcı olarak atandıkları, iki yıllık yüksekokul mezunu olan ve Kırşehir PTT Merkez Müdürlüğü’nde sözleşmeli statüde; Koruma ve Güvenlik görevlisi olarak görev yapan davacının da bu kapsamda, 02/05/2013 tarih ve 4792 Sayılı işlem ile Çiçekdağı Merkez Müdürlüğü emrine dağıtıcı olarak atandığı; Bu işlem ve dayanağı Posta ve Telefon Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine; 12/04/2012 tarih ve 28262 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Yönetmelik ile eklenen ”özel güvenlik hizmeti alımı”; Başlıklı geçici 2. maddesinin iptali istemiyle temyizen incelenen davayı açtığı anlaşılmaktadır. Denilmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Davayı İlgili Mevzuat Yönünden İnceliyor

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 40. maddesi uyarınca dağıtıcıların emeklilik yaşı 55 olarak belirlenmiştir.

10/07/2010 tarih ve 27637 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli; Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 22/02/2014 tarih ve 28921 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikle değişik; “Görev Grupları” başlıklı 5. maddesinin 2. fıkrasının (d) bendinde idari hizmetler grubu 1 ) Veznedar, memur 2 ) Koruma ve Güvenlik Görevlisi 3 ) Dağıtıcı 4 ) Şoför olarak düzenlenmiş; Anılan Yönetmeliğin 8. maddesinde, “Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar” belirlenmiş.

Memur pozisyonuna atanabilme şartları arasında, en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak şartına yer verilmiş; 21. maddesinde, Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişlerin esasları belirlenmiş; Buna göre, gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişlerin görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi olduğu; Ancak kuruluşta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere; Görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabileceği, aynı görev grubunda kalmak kaydıyla; İlgili personelin isteği ve atanılacak kadro/pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanların, sınav yapılmaksızın aynı düzey veya alt görevlere atanabileceği düzenlenmiş; “Özel güvenlik hizmet alımı” başlıklı geçici 2. maddesinde de, Kuruluşun Güvenlik hizmetlerinin hizmet satın alma yoluyla teminine gidilmesi halinde; Açığa çıkacak olan koruma ve güvenlik personelinden öğrenim durumlarına göre dört yıllık ve daha üst düzeyde yüksek öğrenim mezunu olanların Memur; Diğerlerinin ise Dağıtıcı pozisyonlarına resen atamalarının yapılacağı kurala bağlanmıştır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca Konuyla İlgili Yapılan Hukuki Değerlendirme

Danıştay İdari Davala Daireleri Genel Kurulunca yapılan Hukuki değerlendirmede; Anayasa Mahkemesi’nin muhtelif kararlarında belirtildiği üzere “Hukuk devleti ilkesinin ön koşullarından olan hukuk güvenliği ile kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Hukuk güvenliği ilkesi, hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini; Devletin de yasal düzenlemelerinde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar.” Anayasa Mahkemesi’nin “beklenen haklar” bakımından yasa koyucuya yüklediği bu ödevin idare için de yapacağı düzenlemelerde aynen geçerli olacağı kuşkusuzdur.

Haklı beklenti, yönetimin ister taahhüt, isterse uzun süren bir uygulamasına güvenerek olsun; Bireylerin çıkarlarına ya da lehlerine olan bir sonuca ulaşabileceklerini ümit etmeleri şeklinde tanımlanmıştır. Yönetimin, yönetim olmaktan kaynaklanan gücünü ve olanaklarını kullanarak makul beklentiyi karşılayabileceği, baskın kamu yararı olmadığı durumlarda; Kamu görevlilerinin haklı beklentilerinin zedelenmemesi gerektiği kabul edilmektedir.

Yukarıda yer verilen açıklamalardan, davalı kurumda koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışan personelin işe girerken; Beklentisinin bu kadro ve pozisyona göre şekillendiği, buna göre, 65 yaşında emekli olacaklarını ümit ederek mesleğe başladıkları, çalışma dönemi içerisinde; Dağıtıcılığa atanmaları sonucu ilgililerin başlangıçta öngöremedikleri 55 yaşında emekliye sevk edilme durumuyla karşılaştıkları anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, davalı idarenin ihtiyaç fazlası duruma düşen personel için mağduriyetlerine neden olmayacak şekilde; Mevcut yasal düzenlemeler uyarınca bir çözüm üretmesi ve bu doğrultuda düzenleme yapması gerekirken; Dava konusu Yönetmelik değişikliği ile kurumda görev yapan koruma ve güvenlik görevlilerinin istekleri dışında; 55 yaşında emekliye sevk edilmeleri gereken dağıtıcılığa atanmaları yolunda getirilen kuralda ve buna dayalı tesis edilen işlemde; Hukuki güvenlik ve haklı beklenti ilkelerine uyarlık görülmemiştir.

Bu itibarla, davanın reddi yolundaki Daire kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. Denilmiştir.

Sonuç Olarak ‘da Davanın Temyiz talebinin kabulüne; Danıştay 2. Dairesinin Kararının iptaline, Kesin Olarak Karar verilmiştir denilmiştir.

Güvenliğin Sesi Haber

 

 

 

 

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir